فرم پرسشنامه استخدام

اتوشناس
فایل رزومه خود را از بخش زیر آپلود کنید:
فایل های .doc , .docx و .pdf قابل قبول است
یا فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید:

اطلاعات شخصی

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی

میزان آشنایی با کامپیوتر

میزان آشنایی با زبان‌های خارجی

مهمترین دوره های آموزشی گذرانده شده ۲ سال اخیر

آشنایی بیشتر

لیست مهارت‌های شغلی خود را درج نمایید

مشخصات دونفر که با آنها نسبت خویشاوندی ندارید و شما را تایید میکنند بنویسید

اطلاعات تکمیلی

تعهد صحت اطلاعات مندرج در این پرسشنامه

با ثبت این پرسشنامه‌، اینجانب با وقوف کامل از مراتب فوق، به تکمیل و امضای این پرسشنامه مبادرت می‌نمایم و چنانچه پس از ورود به خدمت یا در حین خدمت در شرکت محرز گردد مطلب یا مطالبی را که از لحاظ استخدام حایز اهمیت می‌باشد، کتمان نموده یا خلاف واقع ارائه نموده‌ام،شرکت مختار است این پرسشنامه را به منزله‌ی استعفای اینجانب قلمداد نماید. ضمنا مطلع می‌باشم که با تکمیل این پرسشنامه، شرکت ملزم به استخدام اینجانب نمی‌باشد.