فرم پرسشنامه استخدام رانندگان

اتوشناس

مشخصات فردی

مشخصات خودرو

مشخصات معتمد (بجز اقوام درجه یک)

تعهد صحت اطلاعات مندرج در این پرسشنامه

با ثبت این پرسشنامه‌، اینجانب با وقوف کامل از مراتب فوق، به تکمیل و امضای این پرسشنامه مبادرت می‌نمایم و چنانچه پس از ورود به خدمت یا در حین خدمت در شرکت محرز گردد مطلب یا مطالبی را که از لحاظ استخدام حایز اهمیت می‌باشد، کتمان نموده یا خلاف واقع ارائه نموده‌ام،شرکت مختار است این پرسشنامه را به منزله‌ی استعفای اینجانب قلمداد نماید. ضمنا مطلع می‌باشم که با تکمیل این پرسشنامه، شرکت ملزم به استخدام اینجانب نمی‌باشد.